Allmänna ordningsregler

 • Visa hänsyn till dina medtränande.
 • Endast tränande med giltigt träningskort äger tillträde till lokalen.
 • Vid utlåning av inpasseringsbricka uttages en avgift om 1000 kr. Träningskortet kommer vara spärrat tills avgiften är betald. Detta utan att medlemmen har rätt att kräva ersättning.
 • Tar medlem med sig annan person in i lokalen uttages en avgift om 1000 kr. Träningskortet kommer vara spärrat tills avgiften är betald. Detta utan att medlemmen har rätt att kräva ersättning.
 • Åldersgräns 12 år med målsman,15 år för att träna själv. 
 • Barn under 12 år får inte vistas i Tentons lokaler med undantag för bebis upp till 18 månader i babyskydd/barnvagn.
 • Lokalen är endast avsedd för träning.
 • Lokalen får endast nyttjas mellan kl. 05.00 – 23.00 (06.00 – 22.00 på Lill-Haga).
 • Otillbörligt utnyttjande av lokalen kan leda till rättsliga åtgärder.
 • Träning sker på egen risk.
 • Rökning, droger och alkoholförtäring är förbjudet i alla utrymmen.
 • Användande, innehav eller försäljning av dopingpreparat samt nekande till att lämna dopingprov medför återtagande av träningskort.
 • Tenton ansvarar ej för material som kvarlämnats av tränande.
 • Gå ej in i lokalen med ytterskor. Vid överträdelse uttages en avgift om 100 kr.
 • Träna alltid i rena kläder och skor som är lämpade för inomhusträning. Av hygieniska skäl skall man ej ha bar överkropp och inte träna barfota.
 • Plocka undan redskap och vikter efter dig. Alla är inte lika starka som du!
 • Lämna aldrig vikter på skivstänger eller maskiner.
 • Torka av maskiner och redskap med papper och rengöringsspray efter användning.
 • Magnesium, kalk eller motsvarande är inte tillåtet.
 • Anmäl genast om något gått sönder, försvunnit eller utsatts för skadegörelse.
 • Frysbara medlemskap kan frysas i minst 14 dagar till max 1 år. Är det fryst längre än 1 år går medlemskapet igång automatiskt.
 • Tenton förbehåller sig rätten att kunna stänga ner hela eller delar av en anläggning för service och reparation. Detta utan att medlemmen har rätt att kräva ersättning.
 • Tenton ansvarar inte för händelser som förhindrar eller begränsar utbud och leverans till kund när orsaken ligger utom Tentons kontroll. Så som krig, myndigheters beslut och naturkatastrofer (Force majeure).
 • Tränande är skyldig att följa personals anvisningar gällande ordningen på anläggningen.
 • Vid upprepade förseelser mot ordningsreglerna har Tenton rätt att återta träningskort.

Avtalsregler gällande autogiro

 • Avtalet gäller enligt avtalad tid. Efter bindningstiden löper avtalet vidare tills medlemmen avslutar avtalet. Avslut av autogiro skall ske personligen på anläggningen under receptionstid eller via mejl. Du erhåller alltid en bekräftelse av uppsägningen. Uppsägningen är godkänd först när en bekräftelse erhållits.
 • Uppsägningstid enligt avtal eller 2 kalendermånader.
 • Summan som dras via autogirot är enligt överenskommen månadskostnad.
 • Medlemmen skall tillse att täckning finns på angivet konto vid dragningstillfället. Dragning av autogiro sker alltid sista bankdag, dvs. sista vardag i månaden.
 • Saknas täckning vid dragningstillfället försöker bankgirot dra även de tre närmaste vardagarna.
 • Om dragning ej kan ske via autogiro kommer Tenton fakturera kunden månadsavgiften samt en administrativ avgift om 160 kr.
 • Om fakturan ej betalas inom angiven förfallodag kommer Tenton att spärra träningskortet tills kunden är skuldfri. Kommande dragningar enligt avtal kommer att dras även om kortet är spärrat.
 • Om kunden avslutar medgivandet eller tar bort betalningsuppdraget fakturerar Tenton kvarstående dragningar upp till avtalat antal månader samt en administrativ avgift.
 • Medlemskap kan ej överlåtas.
 • Uppsägning kan tidigast ske månaden efter avtalsperioden startats.

Avtalsregler gällande bokning av personlig tränare (PT)

 • Avgiften skall betalas i förskott alternativt fakturering 20 dagar netto.
 • Avtalet kan ej överlåtas.
 • Avtalet gäller 12 mån från försäljningstillfället. Därefter går återstående PT-tillfällen förlorade.
 • Avbokning från innehavarens sida skall ske senast 24 timmar innan utsatt tid. I annat fall debiteras innehavaren för tillfället.
 • Tenton Gym förbehåller sig rätten att ordna med ersättare eller boka  om tillfället om den personlige tränaren ej är tillgänglig.
 • Återköp av kvarvarande PT timmar sker endast mot uppvisade av läkarintyg som styrker oförmåga att träna. Tenton förbehåller sig fri prövningsrätt.
 • Varje träningstillfälle protokollförs och sparas.
 • Tenton Gym förbehåller sig rätten att häva avtalet vid brott mot anläggningens ordningsregler utan återbetalning.

Distansavtal, köp via webbutik

 • När du ingår ett distansavtal, m.a.o. köper via vår webbutik, så har du en ångerrätt på 14 dagar.
 • Om du har tagit tjänsten i bruk så faller denna ångerrätt eller så sker en avräkning för den del som nyttjas.
 • Om du vill ångra köpet kontaktar du oss via mejl på info@tenton.se. Där anger du namn , personnummer, mobilnummer och vilken tjänst du önskar ångra. Du kommer efter detta bli kontaktad gällande återbetalning.

Köp gymkort